صفحه اصلی > صفحات سایت > تماس با ما 

 

آدرس

ايران

دزفول

روبروي پايگاه چهارم شكاري دزفول

دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول

صندوق پستي :334-64615

تلفن :42428000-61-98+

پست الكترونيك : publicrel@jsu.ac.ir

پست الكترونيك دبیرخانه: dabir@jsu.ac.ir

نقشه دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

 

رئيس دانشگاه

تلفن : 42420992-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

پست الكترونيك : assari@jsu(dot)ac(dot)ir

صفحه شخصي

 

معاون مالی و اداری

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42420993-61-98+

داخلی : 2003

پست الكترونيك :

   

معاون آموزشي

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42420993-61-98+

داخلی: 2121

پست الكترونيك :

صفحه شصي

 

معاون پژوهشي

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

داخلی : 2056

پست الكترونيك : research@jsu(dot)ac(dot)ir

صفحه شخصي

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

داخلی : 

پست الكترونيك :

 

روابط عمومي

تلفن : 42428000-61-98+

دورنگار : 42426666-61-98+

پست الكترونيك : prj@jsu(dot)ac(dot)ir

داخلی : 2214