راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
مهدي زارع سرپرست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 2077 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
عليرضا افشاري مدير اجرايي نهاد رهبري 2075 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم