راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
مهدی زارع سرپرست نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 2077 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
عليرضا افشاری مدیر اجرایی نهاد رهبری 2075 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم