سرپرست گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی : آقای سید میثم صادقی نساج

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره داخلی : 2204