صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
نعمت طهماسبي مدير امور پژوهشي و فناوري 2304 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
ابوذر بيدلي كارشناس پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
كيانوش طافي کاردان پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
صفورا کریمی سرپرست كتابخانه دانشگاه
مريم حسن نژاد سرپرست داخلي كتابخانه 2057 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
محمد امين سخاوت منش كتابدار 2059 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
حسين عليپور قلعه ربعي کتابدار (امانات) 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
سيد مهدي غفاري حسب متصدي امانات 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی