صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت داخلی محل اتاق
ابوذر بيدلي كارشناس پژوهشی
حبيب اله عباسي مدير امور پژوهشي و فناوري
حسين عليپور قلعه ربعي کتابدار (امانات)
سيد مهدي غفاري حسب متصدي امانات