صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
نعمت طهماسبي مدير امور پژوهشي و فناوري 2056 ساختمان گروه مهندسی شیمی، طبقه همکف، جنب کتابخانه
محمد داود طالب زاده سرپرست كتابخانه دانشگاه
مريم حسن نژاد سرپرست داخلي كتابخانه 2057
ابوذر بيدلي كارشناس پژوهشی 2023
محمد امين سخاوت منش كتابدار 2059
كيانوش طافي کاردان پژوهشی 2055
حسين عليپور قلعه ربعي کتابدار (امانات) 2058
سيد مهدي غفاري حسب متصدي امانات 2058