صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 
راهنمای تلفن بخش معاونت
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
نعمت طهماسبي مدير امور پژوهشي و فناوري 2304 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
محمد داود طالب زاده سرپرست كتابخانه دانشگاه
مريم حسن نژاد سرپرست داخلي كتابخانه 2057
ابوذر بيدلي كارشناس پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
محمد امين سخاوت منش كتابدار 2059
كيانوش طافي کاردان پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
حسين عليپور قلعه ربعي کتابدار (امانات) 2058
سيد مهدي غفاري حسب متصدي امانات 2058