راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
محمد دیده بان دبیر هيات اجرائی جذب 2003 معاونت اداری و مالی
هادی سعیدفر کارشناس دبیرخانه هيات اجرائی جذب 2232 ساختمان مرکزی، طبقه اول
آدرس الکترونیک هیات اجرایی جذب jazb@jsu.ac.ir