راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت داخلی محل اتاق
کاردان حراست 2072
رئيس اداره حراست 2066
كاردان حراست 2067