صفحه اصلی > دانشكده ها > مکانیک > افراد > دانشجویات تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل 
ورودی های 94
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 امير ابن عباس مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
2 شهريار اميرشيرزاد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
3 سجاد پاكدامن مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
4 سيدعليرضا حسيني نژاد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
5 مسعود درخشان فرد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
6 گلشن زاده مبارك مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
7 كامين صابري زاد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
8 اميرمحسن عدالت مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
9 مهسا فروغي نيا مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
10 البرز گوشوار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
11 حسين مير مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
12 مجید شوکت‌زاده مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
13 مهدی عباسی مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
       
ورودی های 95
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 مريم بزرگمهريان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
2 حديث بستاني مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
3 يداله چشمه خاور مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
4 سيدجواد حسيني مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
5 سعيد رحيمي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
6 محمد شريعتي فر مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
7 نرگس صادقيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
8 نازنين علايي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
9 امير فربه مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
10 محمد فيروززاده مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
11 اسماعيل كايدپور مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
12 ارش مراديان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
13 علي ميرزراسوندي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
14 علي سياحي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
       
ورودی های 96
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 احسان اسفنده مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
2 رضا بهادري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
3 رضا بهاروند مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
4 مهدي پاينده پور مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
5 مسعود پورموسي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
6 فرزاد رمن مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
7 فرشاد سبزي نانوا مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
8 سيروس شاكرمي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
9 سيدناصر موسوي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
10 فريد خدادادنيا مهندسي مكانيك - تبديل انرژي