صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > افراد > دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل 
ورودی های 94
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 سيدعبدالرحمان احمدنژاد مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
2 مسعود اذربيك مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
3 احمد ال ابريشم كار مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
4 ارمان پورمعين مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
5 حسن سعيدي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
6 داريوش فرهادي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
7 هومان كاشاني بيرگاني مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
8 عاطفه گودرزي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
9 احمد نجم مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
10 امين ساكي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
11 بهزاد فروغي نيا مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
12 مهدي بهزادي پور مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
13 احمد بهزادي نژاد مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
14 احسان شيخي هودي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
15 داريوش فلامرزي زاده مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
16 میلاد ستایش مهر مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
17 عاطفه تاجميري مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
18 مصطفي تاژ مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
19 محمد حيدري سردابي مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
20 فرهاد شكاري زاده مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
21 فرانك طالبي مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
       
ورودی های 95
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 سامان احمدي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
2 غلامعلي ترابي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
3 حسين جهان نژاديان مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
4 علي سلمان نيا مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
5 مهزيار علي كناري مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
6 علي كاوسي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
7 نيلوفر گرامي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
8 هومن جمشيدي منفرد مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
9 اميرارسلان استركي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
10 ارش بهاروند مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
11 زهرا حسيني ملايي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
12 سيدمحمد رضوي احمدي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
13 حسين سعيد مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
14 احسان علي نژاد هرموشي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
15 فرشاد فروهرنيا مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
16 رضا قالبي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
17 مهدي قيصوري مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
18 فاطمه گرامي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
19 بهزاد جعفري مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
20 اسماعيل عبدلي حسين اباد مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
21 مصطفي غلامي ورنامخواستي مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
22 زهرا منوچهري مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
23 زهرا فروغي نسب مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
       
ورودی های 96
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 سامان ازادمنش مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
2 بهروز مرادي مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
3 مريم نوزري مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
4 مرتضي خواجوي مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
5 سعيد قورچي مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
6 محمدامين صوفي زاده مهندسي برق -افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك
7 محمد ازادمنش مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
8 عبدالحميد بيننده مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
9 يحيي ديدار مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
10 سجاد قرباني برام مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
11 رضا كاظمي ورنامخواستي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
12 سينا لهراسبي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
13 مصطفي مبارك مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
14 فريدون ميرعالي مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
15 احسان هژبري مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
16 محمدرضا ثابت نام مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
17 ارمين يوري مهندسي برق -الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي
18 پوريا احمدي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
19 سيده فهيمه اميريان مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
20 يوسف رمضاني مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
21 علي سراج خرمي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
22 افسانه صفار مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
23 امين عبداللهي راد مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
24 ستاره فربد مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
25 علي كلانتررشيدي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
26 علي ممبيني مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
27 ساسان نجفي بيرگاني مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
28 صادق همايوني فر مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
29 مجتبي زمانپور مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
30 سيد اميرمحمد قاري زاده مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
31 مهدي عليشاهي نجف ابادي مهندسي برق -سيستم هاي قدرت
32 زينب ثمندري مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
33 علي حاجي حسن منائي مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
34 فريبا رحيمي مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
35 رعد رستمي زاده مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
36 مازيار ميرعالي مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
37 رضا جهانگيري فر مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك
38 فريد ارشدي نيا مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الكترونيك