رئیس دانشکده برق و کامپیوتر

جداکننده سطر ها از هم

احمد قاسمی

استادیار، رئیس دانشکده

سیستم های قدرت

پروفایل  

پست الکترونیکی: aghasim@jsu.ac.ir