صفحه اصلی > دانشكده ها > مهندسی شیمی > معرفي > رشته هاي تحصيلي 

اطلاعات مربوط به رشته هاي موجود در دانشكده

رديف

 

نام رشته

سال شروع

مقطع

تعداد فعلي دانشجويان

تعداد كادر هيأت علمي تمام وقت

استاديار

مربي

مامور به تحصیل

بورسیه

1

مهندسي شيمي

1389

کارشناسی

154

2

0