سالن‌هاي غذاخوري:

 

سالن  غذاخوري زيتون يك:

 سرو غذا در دانشگاه به تفكيك خانم‌ها و آقايان جهت استفاده اساتيد، كارمندان و دانشجويان

 

 

 

سالن غذاخوري پرديس:

 ويژه برادران ساكن خوابگاه پرديس