صفحه اصلی > سامانه تلفن های دانشگاه 
راهنمای تلفن دانشگاه
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
تلفن دانشگاه 061-42428000
شماره فاکس 061-42426666
باجه بانک ملی 2175
تاکسی سرویس دانشگاه 2176
انتشارات 2018
نگهبانی در اصلی دانشگاه 2180
نگهبانی خوابگاه مهر (خواهران) 2097
سرپرستی خوابگاه مهر (خواهران) 2099
نگهبانی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641101
سرپرستی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641102