فرآيند توزيع غذا:

* نهار ازساعت 11الي 13/30، شام از ساعت 18 الي 20:30 و صبحانه يك هفته در روزهاي پنجشنبه هر هفته ساعت  15 الي 16به طور همزمان در سلف سرويس‌ها توزيع مي‌گردد.

* محل توزيع غذاي خواهران در سالن زيتون( دانشگاه)

* محل توزيع غذاي برادران در سالن پرديس( خوابگاه برادران)

* در وعده نهار به تعداد سيصد نفر غذاي يكبار مصرف و آماده براي توزيع در ساعت يازده آماده مي‌باشد.