به نام خدا

۱- خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می‌شود و دانشجو هنگام ورود به خوابگاه می‌بايد كارت سكونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به حراست درب ورودی و يا مسئول خوابگاه ارائه نمايد.

۲- در ابتدای سال تحصيلی اتاق و اثاثيه آن طبق تعرفه به دانشجو تحويل داده می‌شود و در آخر سال طبق تعرفه تحويل گرفته خواهد شد و مسئولیت خسارت اتاق و يا كسر لوازم آن به عهده دانشجو و يا دانشجویان تحويل گيرنده خواهد بود كه از آنان وصول خواهد شد.

۳- دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل، انصراف، اخراج و يا قطع ارتباط با دانشگاه (انتقالی ،مهمان و به هر دليل دیگر) حق استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه را ندارند و باید جهت تسویه به امور خوابگاه‌ها مراجعه نماید. دانشجویانی که از خوابگاه انصراف می دهند قبل از تحویل اتاق باید کتباً اعلام نمایند و بعد از تحویل در صورت انصراف بدهی یک ترم منظور می شود.

۴- هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست خوابگاه در اين رابطه هيچگونه مسئوليتی ندارد. در زمان سرقت، دانشجو بايستی مراتب را جهت پيگيری بصورت کتبی به مسئول خوابگاه گزارش نمايد.

۵- دانشجو حق استفاده و نگهداری اشياء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسكونی خود ندارد.

۶- دانشجو حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد. استفاده از پيك نيك و هيتر برقی در خوابگاه ممنوع می‌باشد.

 ۷-  دانشجو حق تعويض و يا واگذاری اتاق مسكونی خود را به ديگری (حتی مقيم همان خوابگاه) ندارد مگر با اجازه كتبی اداره خوابگاهها.

۸- در صورتی كه در امور تأسيساتی اتاق های مسكونی خوابگاه ازقبيل قفل و كليد و پريز برق و انشعابات آب و غيره خللی پيش آيد و در نتيجه نياز به تعمير و يا جابجائی داشته باشد، دانشجويان ساكن آن اتاق ها موظفند مراتب را به مسئول خوابگاه اطلاع دهند تا از طريق واحدهای مربوطه اقدام لازم بعمل آيد و مسئوليت دخالت مستقيم در امور تأسيساتی اتاق ها كه موجب ضايعات احتمالی جانی و مالی بشود به عهده دانشجويان ساكن آن اتاق ها می باشد.

۹- دانشجو موظف است هنگام خارج شدن از اتاق وسايل برقی را كاملاً خاموش نمايد.

۱۰- به منظور پيشگيری از هرگونه پيش آمد ناگوار سرپرست خوابگاه مجاز است با استفاده از كليدهای اضافی اتاق‌ها كه در اختيار دارد در مواقع ضروری به اتاق وارد شود و سركشی نمايد و دانشجويان موظفند در اين رابطه همكاری لازم را بعمل آورند.

۱۱- دانشجويان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكونی و اماكن عمومی خوابگاه می‌باشند.

۱۲- تأمين لوازم شخصی مانند پتو، تشك و بالش برعهده دانشجو می‌باشد.

۱۳- اسكان شبانه مهمان اعم از دانشجوی غيرخوابگاهی يا غير دانشجو در خوابگاه ممنوع می‌باشد و با متخلفين بر اساس آئين نامه انضباطی دانشجويان رفتار خواهد شد.

۱۴- دانشگاه می‌تواند غيبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.

۱۵- در صورت غيبت مستمر دانشجو، دانشگاه می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجديد نظر کند. بدیهی است اجاره خوابگاه بدون سکونت، تخلف محسوب  و دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد. اخذ مجوز غیبت در خوابگاه جهت دانشجویان دختر الزامی است.

۱۶- انجام هرگونه فعالیت فرهنگی فقط با هماهنگی اداره امور خوابگاه‌ها و اخذ مجوز معاونت فرهنگی و شورای فرهنگی دانشگاه امکان پذیر است.

۱۷- ظاهرشدن با سر و وضع و لباس نامناسب و نامتعارف ( تنگ، كوتاه، بدن نما، زيرپيراهن و...) كه مغاير با شئون و آداب اسلامی باشد در محيط و اماكن عمومی اطراف خوابگاه كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است.

۱۸- به منظور حفظ شئونات دانشجويي، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداری از محيط داخلی خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسی و تصويربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عكس و فيلم ممنوع است.

۱۹- نگهداری و استفاده از ابزارآلات قمار،مواد افيونی (سيگار، قليان و...) مشروبات الكلی و مواد روان‌گردان، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد و گرم و... به طور كلی ممنوع و با متخلفين بر اساس آئين نامه انظباطی دانشجويان رفتار خواهد شد.

۲۲- درصورت مشاهده مواد مشكوك، مسئول خوابگاه با هماهنگی نماينده حراست دانشگاه مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسی كمد، ساك و ... در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

۲۳- شركت در جلسات خارج از شئونات دانشگاهی در داخل و يا خارج از دانشگاه ممنوع می‌باشد.

۲۴- ساعت ورود و خروج مجاز دانشجويان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاه های دانشجويی دانشگاه تعيين و اعلام می شود.

۲۵- در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو، اقامت دانشجويان در خارج از خوابگاه، صرفا برای مدت معين و در محل های اعلام شده از سوی ولی دانشجو بلامانع است.

۲۶- شب‌ها از ساعت ۲۲ الی ۶ بامداد سكوت عمومی اعلام می شود و در اين ساعات ساكنين خوابگاه ملزم به رعايت سكوت و آرامش خواهند بود.

۲۷- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامی است.

۲۸- دانشجويان بهره مند از خوابگاههای دانشجويی متعهد می‌باشند كه پس از پايان هر نیم سال تحصيلي، قطع ارتباط دانشجويی و يافراغت از تحصيل، خوابگاه محل سكونت دوران دانشجويی را تخليه نمايند. در غير اينصورت از زمان استنكاف موظف به پرداخت برابر اجاره بهای کامل خوابگاه به طور يكجا خواهند بود و دانشگاه مسئولیتی در حفظ اموال دانشجو نخواهد داشت.

۲۹- رعايت مواد مندرج در اين آئين نامه برای كليه ساكنين خوابگاه الزامی است. چنانچه فرد يا افراد متخلف به تذكرات سرپرست خوابگاه توجه ننمايد، سرپرست خوابگاه موظف است موارد خلاف را جهت ارجاع به كميته انضباطی به امور دانشجويی دانشگاه گزارش نمايد.