صفحه اصلی >  اداری و مالی > مدیریت امور مالی 

-         انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.

-         دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.

-         تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.

-         رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.

-         همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.

-         نگهداری و تنظیم اسناد مالی.

-         رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین­نامه­های مالی.

-         نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

-         اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­نامه­های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.

-         نگهداری حساب های اعتبارات در قالب برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و وظایف بر اساس روشهای حسابداری بهای تمام شده

-         تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری در راستای نظام حسابداری تعهدی

-         انجام کلیه امور انبارداری دانشگاه.

-         تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی.

-         تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.

-         انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.