صفحه اصلی >  اداری و مالی > مدیریت امور مالی 


 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.
 • رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین­نامه­های مالی.
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­نامه­های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
 • نگهداری حساب های اعتبارات در قالب برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و وظایف بر اساس روشهای حسابداری بهای تمام شده
 • تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری در راستای نظام حسابداری تعهدی
 • انجام کلیه امور انبارداری دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی.
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.