مدیر امور پژوهشی

جداکننده سطر ها از هم

نعمت طهماسبی

استادیار

فیزیک

پروفایل

پست الکترونیکی: tahmasebi@jsu.ac.irوظایف مدیر امور پژوهشی

جداکننده سطر ها از هم
 • دبیر جلسه شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا
 • تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشى دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مشی ‏هاى مصوب
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‏هاى پژوهشى و تسلیم‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذیربط
 • تعبیر و تفسیر خط مشی ‏هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى ذی‏ربط
 • تهیه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى پژوهشى
 • تصمیم گیری در مورد برنامه های پژوهشی
 • اظهار نظر در مورد اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل لازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوطه
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی
 • انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه (گرنت)، تشویقی مقالات و ... اعضای هیات علمی
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار کتب تالیفی و ترجمه ای
 • برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی در دانشگاه
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه دانشگاه
 • برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین
 • ایجاد هماهنگی های لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه
 • نظارت لازم بر انجام امور محوله به کارشناسان واحد مربوطه
 • نظارت بر شورای انتشارات دانشگاه و پیگیری مصوبات آن
 • برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و همکاران و پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به مالکیت معنوی ومادی در امور پژوهشی دانشگاه