ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2330

پست الکترونیک: aghasim@jsu.ac.ir

 

مدیر گروه قدرت

نام و نام خانوادگی: دکتر ایمان پورفر

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2335

پست الکترونیک: pourfar@jsu.ac.ir

 

 

 

مدیر گروه الكترونيك

نام و نام خانوادگی: دکتر سيده فاطمه مولايي زاده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق- بیوالکتریک

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2346

پست الکترونیک: fmolaee@jsu.ac.ir

 

مدیر گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی عنایت زارع

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-نرم­افزار

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2341

پست الکترونیک: menayat@jsu.ac.ir