صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > افراد > مدیر گروه ها 

مدیر گروه فیزیک

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا حکیمی فرد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک نیمه رسانا

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده علوم پایه-طبقه چهارم

تلفن محل کار: +98-61-42428000 داخلی: 2109

پست الکترونیک: ahakimyfard@jsu.ac.ir   

 

 

 

 

مدیر گروه ریاضی

نام و نام خانوادگی: آقای حسین کثیری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: آموزش ریاضی

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور- دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: +98-61-42428000 داخلی: 2110

پست الکترونیک: hossein_kasiry@jsu.ac.ir

 

 

 

مدیر گروه شیمی

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرام برزگر

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شيمي آلي

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: +98-61-42428000 داخلی: 2108

پست الکترونیک:  shahram.barzegar@jsu.ac.ir