صفحه اصلی > آموزشی > معاون آموزشی 

معاون آموزشی دانشگاه

 

دکتر احمد حلالی

استادیار

ریاضی-جبر ناجابه جایی

پست الکترونیکی: a_halali@jsu.ac.ir