ارائه دروس معارف اسلامی  در دانشگاهها یکی از برکات و دستاوردهای بجا و شایسته  انقلاب اسلامی به شمار می ررود. ارائه این طرح و گنجاندن دروس معارف در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی، یکی از اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که با هدف آشنایی نسل جوان دانشجو  با اندیشه های دینی ، اخلاق ، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر صورت گرفت. بی شک تدریس اینگونه معارف در سطح دانشگاهها، می تواند جوانان را با مبانی ناب اسلامی آشنا و موجب تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان در حوزه معارف دینی شود و  آنان را در مقابله با افکار و عقاید و اندیشه های التقاطی آماده تر سازد . با گذر زمان و با توجه به رشد علمی دانشگاهها و افزایش سطح نیازهای دانشجویان و تغییر آن نیازها ، و پدید آمدن پرسشهای نو برای آنان ، ضرورت بازنگری در سطح دروس دینی دانشگاهها همگام با کارشناسی دقیق آنها محسوس تر گردید .

این مهم از سال 1379 در زمره فعالیتهای معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها قرار گرفت و با تلاش و پیگیری مستمر و بررسی طرحهای مختلف و گرد آوری دیدگاههای اساتید و مدیران گروه معارف اسلامی و کارشناسان، موضوع در کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری شد و از میان طرحها، طرح اختیاری شدن برخی از دروس معارف اسلامی مورد تصوب این کمیته قرار گرفت. در این طرح دانشجویان از بین 32 واحد درس های معارف می توانند 12 واحد انتخاب نمایند .

با تصویب این طرح، زمینه بررسی موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شد و در نهایت شورای مزبور این طرح را در مصوبه شماره542 مورخ 23/4/83 به تصویب رساند .

جدول این دروس به شرح ذیل است :

                           جدول دروس معارف اسلامی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی

ردیف

گرایش

نام درس

واحد

تعداد واحد های الزامی

 

1

مبانی نظری اسلام

4 واحد

(64ساعت نظری)

اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت )

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

4 واحد

2

اخلاق اسلامی

2 واحد

(32 ساعت نظری)

فلسفه اخلاق ؛ با تکیه بر مباحث تربیتی

اخلاق اسلامی؛مبانی ومفاهیم

آیین زندگی ؛ اخلاق کاربردی

عرفان عملی در اسلام

2

2

2

2

2 واحد

3

انقلاب اسلامی

2 واحد

(32 ساعت نظری)

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا

اندیشه سیاسی امام خمینی

2

2

2

2 واحد

4

تاریخ و تمدن اسلامی

2واحد)ساعت نظری)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

2 واحد

5

آشنایی با منابع اسلامی

2 واحد (32 ساعت نظری)

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

2 واحد