صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > مديريت امور دانشجويي > معرفی مدیریت امور دانشجویی 

اين مديريت در رابطه با رسيدگی و پيگيری امور دانشجويان از اداره رفاه و خدمات عمومي با زير مجموعه‌هاي زير تشکيل شده است:

1.     امورخوابگاه‌ها

2.     امور تغذيه

3.      خدمات دانشجويي


مدير امور دانشجويي:

مهندس رضا چهارپاشلو

رشته تحصيلي: رياضيات گرايش آناليز

عضو هيأت علمي گروه رياضي دانشكده علوم پايه