مدیر گروه الكترونيك

نام و نام خانوادگی: دکتر سيده فاطمه مولايي زاده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق- بیوالکتریک

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2346

پست الکترونیک: fmolaee@jsu.ac.ir