مدیر گروه الكترونيك

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شکیبا

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مخابرات

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2345

پست الکترونیک: m.shakiba@jsu.ac.ir