مدیر گروه قدرت

نام و نام خانوادگی: دکتر ایمان پورفر

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2335

پست الکترونیک: pourfar@jsu.ac.ir