مدیر گروه ریاضی

جداکننده سطر ها از هم

پروین ترابی

استادیار

ریاضی کاربردی

پروفایل

پست الکترونیکی: p_torabi@jsu.ac.irوظايف مدیرگروه

جداکننده سطر ها از هم
 
- ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ علمي ) ، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.
- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشکده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني.
- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، ‌مصوبات ،‌ پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به رئيس دانشکده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا.
- ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به اعضاي گروه.
- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
- انجام كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب‌ها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده.
- پيشنهاد طرح‌هاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي دانشکده.
- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.