دکتر حمزه معیری

استادیار

آفیزیک نظری

پروفایل  

پست الکترونیکی: moayeri@jsu.ac.ir