مدیر گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی عنایت زارع

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-نرم­افزار

آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2341

پست الکترونیک: menayat@jsu.ac.ir