مدیر گروه کامپیوتر
نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی عنایت زارع
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-نرم­افزار
آدرس: دزفول- دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
تلفن محل کار: +98-61-2428000 داخلی: 2341
پست الکترونیک: menayat@jsu.ac.ir