به منظور سازمان‌دهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اينگونه فعاليت‌ها، نهادينه ساختن فضاي آزاد انديشي، نقد و گفت وگوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان و همچنين ايجاد فرصت فراگيري مهارت‌هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان فعاليت نشريات دانشگاهي به تصويب رسيد. كليه نشرياتي كه به صورت ادواري، گاهنامه يا تك شماره، نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از تشكل‌ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و در محدوده دانشگاه منتشر و توزيع مي‌شوند، نشريه دانشگاهي محسوب مي‌شوند.

 

كارشناس نشريات دانشگاهي:

نسترن دادفر