بسياری از محصولات و خدمات در جامعه نوين امروزی بر پايه عملکرد مهندسان الکترونيک طراحی، توليد، و مورد استفاده قرار می‌گيرند. الکترونيک نوين استفاده از سيستم‌های پيچيده درتمامی شاخه‌های مهندسی و توليد و ساخت را ميسر نموده، به گونه‌ای که به کارگيری اين سيستم‌ها، زندگی نوع بشر را عميقا " متأثر و متحّول ساخته است. کامپيوتر يکی از کارآمدترين اين سيستم‌ها است که از افزاره‌های متنوع الکترونيکی اعم از ديودها، ترانزيستورها ساخته شده در سطح يک تراشه بسيار کوچک می‌باشند، تشکيل می‌شود.

کامپيوترها نيز به نوبه خود در زمينه شناخت نحوه عملکرد و مدل‌سازی افزاره‌های ميکروالکترونيک موجود و يا طراحی و ساخت افزاره‌های جديد مورد استفاده قرار می‌گيرند. همچنين شاخه‌های جديدی از مهندسی نظير مکاترونيک، بيوالکتريک و الکترونيک نوری به ترتيب از تلفيق الکترونيک بامهندسی مکانيک، علوم‌پزشکی و فيزيک نور، پديد آمده‌اند.

هدف از ارائه دوره کارشناسی و تحصيلات تکميلی مهندسی الکترونيک، آموزش و کسب مهارت دانشجويان در جنبه‌های عملی و نظری طراحی و پياده‌سازی سيستم‌های نوين الکترونيکی است. به گونه‌ای که مهندسان الکترونيک می‌توانند تجهيزات الکترونيکی موردنياز صنعت و ساير شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و يا سيستم‌های الکترونيکی موجود را تجزيه و تحليل کنند. اين سيستم‌ها شامل افزاره‌های ميکروالکترونيک و مدارهای الکترونيکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از ديجتيال، آنالوگ و يا مختلط می‌باشند.

کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش‌فنی و قوه ابتکار است که مسيرهای شغلی فراوان را فرا روی فارغ‌التحصيلان رشته مهندسی الکترونيک قرار می‌دهد.