موضوع اصلی اين مجموعه توليد، انتقال، توزيع و تبديل انرژی الکتريکی است. مهندسی سيستم‌های قدرت و ماشينهای الکتريکی دو شاخه کلاسيک اين گروه هستند. که در آنها مسائلی نظير بررسی، طراحی، بهره‌برداری، کنترل و حفاظت سيستم‌های قدرت و اجزاء آنها موردمطالعه قرار گرفته و اصول کار و طراحی انواع ماشينهای الکتريکی آموزش داده می‌شود. با توجه به نقش روز افزون کامپيوتر در شاخه‌های مهندسی امروزه اکثر تجزيه و تحليل و طراحی سيستمها و دستگاه‌های قدرت بوسيله کامپيوتر انجام می‌گيرد. بعلاوه در شاخه نوينی از مهندسی قدرت تحت عنوان « الکترونيک قدرت » سيستمهایی که از ترکيب مبدلهای استاتيکی انرژی الکتريکی، ماشينهای الکتريکی و مدارهای الکتريکی حاصل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گيرند. آزمايشگاهها و کارگاههای تخصصی گروه قدرت شامل: ماشينهای الکتريکی 1 و 2، فشارقوی، مدار و اندازه‌گيری 1 و 2، رله و حفاظت، مبانی مهندسی برق 1 و 2 و کارگاه برق می‌باشد.