هدف از اين مجموعه آشنايی دانشجويان برق با چگونگی تجزيه و تحليل و مدلسازی سيستمهای پويا و معرفی اصول طراحی و نحوه استفاده از سيستم‌های کنترل خودکار برای بهبود رفتار اين سيستم‌ها می‌باشد. بعلاوه با توجه به قابليتهای نوينی که در طی دهه‌های اخير در پردازش اطلاعات توسط کامپيوتر بوجود آمده است. کاربرد آن در شبيه‌سازی رفتار سيستم‌های پويا، قسمتی از برنامه آموزشی مجموعه کنترل را تشکيل می‌دهد.