کارآفرینی پیشرفته

 

نویسنده: محمود احمد پور دارياني،علي ملكي 

تعداد صفحات: 417 برگ 

نمونه متن : يكي از ويژگي هاي بارز كارآفرينان موفقيت چشم گير آنان است.همه افراد جوامع مختلف به كارآفرينان به عنوان نماد موفقيت خود مي نگرند.اما آيا تا به حال با خود انديشيده ايد كه آنها چگونه به اين موفقيت ها دست می یابند ؟...

خلاقيت جوهره كارآفريني

تاليف: جليل صمدآقايي

ناشر: مركز كارآفريني دانشگاه تهران - تلفن 8959482

نوبت چاپ: چاپ اول، پاييز 1383

شمارگان: 3000 نسخه

بها: 2000 تومان

 

 

مديران بايستي با بهره مندي از توان خلاقيت كاركنان، ضمن نوآوري در خدمات و محصولات توانايي خود را در جهان رقابتي افزايش دهند. در چنين فضايي نقش و جايگاه كارآفرينان به عنوان موتور توسعه، بسيار بارزتر از گذشته است.

 

خلاقيت به عنوان جوهره و اساس كارآفريني نه تنها عامل موفقيت افراد و سازمانها بوده و موجب رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي و فرهنگي جـــــوامع مي گردد، بلكه به عنوان راه ميان بري براي رسيدن به كمال و سعادت معنوي نيز محسوب مي گردد. ولي متاسفانه در كشور ما هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده و به همين دليل هنوز در هيچ يك از دروس يا رشته هاي تحصيلي دانشگاههاي كشور، واحدي جهت آموزش خلاقيت پيش بيني و طراحي نشده است.

كتاب حاضر حاصل 5 سال تحقيق مؤلف درباره نوآوري در اسلام است. يافته هاي مؤلف نشان مي دهدكه «قالبهاي ذهني» به عنوان يكي از مهمترين موانع خلاقيت، در دين شريف اسلام و علوم و معارف اسلامي موردتوجه فراواني بوده است.

كتاب در شش بخش تدوين شده و به خاطر ويژگيهاي فراواني كه دارد مطالعه آن به مديران و دانشجويان و ديگر علاقه مندان به حوزه نوآوري و خلاقيت توصيه مي شود.

امتیازدهی