صفحه اصلی > دانشكده ها > مهندسی شیمی > معرفي > واحد هاي موجود در دانشكده 

فهرست آزمايشگاه‌های گروه مهندسي شيمي

ردیف

نام آزمایشگاه

سرپرست آزمایشگاه

1

عملیات واحد صنعتی

دکتر صفورا کریمی

2

کنترل فرآیندها

دکتر زهرا نیک‌مند

3

صنایع غذایی

دکتر حبیب اله عباسی

4

میکروبیولوژی

دکتر حبیب اله عباسی

5

کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر حبیب اله عباسی

6

شیمی عمومی

 

7

شیمی تجزیه

 

8

شیمی آلی

 

9

شیمی فیزیک