صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > مدير امور آموزشي > وظايف مدير مدير آموزشي 

اهم وظايف مديريت آموزشي دانشگاه:

 اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

 اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي

 نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي

 تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي

 گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه

 تدوين ، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه

 نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي

ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف

 اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي باشد.