شرايط تحويل مدارك تحصيلي و ريز نمرات گذرانده به دانشجويان انصرافي و اخراجي

 

دوره روزانه:

درصورتيكه دانشجو تصميم به ادامه تحصيل در دانشگاههاي ديگر به جز دانشگاه آزاد داشته باشد:

 

- پس از تسويه حساب با اين دانشگاه مدارك و ريز نمرات و مدت استفاده از آموزش رايگان به دانشگاه مربوط ارسال ميگردد. (براي پسران و دختران.)

در صورت عدم تحصيل در دانشگاههاي ديگر و يا ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد ملزم به پرداخت شهريه آموزش رايگان مي باشد.

در مورد دختران:  

 پس از پرداخت شهريه آموزش رايگان و تسويه حساب كامل كليه مدارك تحصيلي (به جز تاييديه ها) و ريز نمرات دروس گذرانده تحويل وي ميگردد .

در مورد پسران دو حالت وجود دارد :

1-   مشكل نظام وظيفه ندارد:  

پس از تسويه حساب و پرداخت شهريه آموزش رايگان مدارك تحصيلي و ريز نمرات تحويل داده ميشود.

2-   مشكل نظام وظيفه دارد:

پس از تسويه حساب و پرداخت شهريه آموزش رايگان تا مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه مدارك تحصيلي و ريز نمرات تحويل داده نميشود.

(لازم به توضيح است تحويل ريز نمرات به دانشجويان و دانش آموختگان غيرغايب از نظر نظام وظيفه پس از پرداخت شهريه آموزش رايگان بلامانع است.)

 

دوره شبانه:

دانشجويان دختر ميتوانند پس از تسويه حساب مدارك و ريز نمرات را تحويل بگيرند.

دانشجويان پسر پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه ميتوانند مدارك و ريز نمرات را تحويل بگيرند.

 

 


 

  

 مدارك و مراحل صدور دانشنامه

 

مدارك مورد نياز جهت دريافت دانشنامه :

 

·         اصل دانشنامه مقطع پايين تر براي دانش آموختگاني كه در چند مقطع تحصيل كرده اند

·         تصوير گواهينامه موقت مقطع بالاتر  

·         اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات مقطع فعلي

·         در صورت استفاده از وام دانشجويي ،نامه تسويه حساب بدهي با صندوق رفاه دانشجويان  

·         نامه لغو تعهد آموزش رايگان مقطع فعلي

·         نامه لغو تعهد آموزش رايگان از دانشگاه مقطع يا مقاطع قبلي (براي دانشجوياني كه در مقاطع قبل  دوره روزانه بوده اند)

·         گواهي انجام كار (نامه انجام كار بايد داراي تاريخ شروع به كار با مشخص شدن كار بصورت  تمام وقت يا با ذكر ميزان ساعت كار باشد)

·         نامه عدم عدم كاريابي از اداره كار با ذكر تاريخ ثبت نام در اداره كار

·         ارائه فرم سوابق خدمتي (فرم 502 ) و نامه اتمام تعهد از آموزش و پرورش محل خدمت  

·         (براي متعهدين خدمت به آموزش و پرورش)

·         در مورد آقايان ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه

·         3 قطعه عكس جديد 4×3

·         كارت ملي و يك برگ كپي پشت و رو

·         وكالت نامه محضري در صورتي كه شخصي غير از دانش آموخته جهت دريافت دانشنامه مراجعه  نمايد به همراه كارت شناسايي و يك برگ كپي آن.

  

 

 چگونگي لغو تعهدات آموزش رايگان

 

دانشجويان دوره روزانه كه درخواست دريافت دانشنامه خود را داشته باشند مي توانندبه چهار طريق زير دانشنامه را دريافت نمايند:

 

1. لغو تعهد خدمت آموزش رايگان از طريق انجام كاربه شرح ذيل:

·          ارائه گواهي انجام كار اعم از بخش دولتي يا خصوصي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه اشتغال به كار.  

( لازم است دانش آموختگان شاغل در بخش خصوصي به ميزان مدت تعهد خدمت خود، گواهي كاركرد معتبر  از هر يك از شركتها ، كارخانجات و يا مؤسسات خصوصي ارائه نمايند).

·          پروانه اشتغال صادره از سوي سازمان نظام مهندسي و همچنين پروانه كسب افراديكه به حرف آزاد مشغول  مي باشند از تاريخ صدور قابل پذيرش مي باشد كه لازم است اصل آن براي رويت و تصوير به دانشگاه  محل تحصيل ارائه شود.

·          شاغلين آموزش و پرورش كه متعهد خدمت در آموزش و پرورش مي باشند لازم است كه فرم شماره 502  به همراه نامه اي مبني بر اتمام تعهد خدمت را از اداره كل آموزش و پرورش استا ارائه نمايند.

·          شاغلين در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است نامه بلامانع بودن تحويل دانشنامه صادره از ستاد  مشترك نيروي مزبور را ارائه نمايند.

 

نكته مهم:

اشتغال به كار همزمان با تحصيل در مقطع بالاتر (در دوره روزانه) به عنوان سابقه كار براي لغو تعهد آموزش رايگان قابل قبول نمي باشد.

 

2. لغو تعهد خدمت آموزش رايگان از طريق پرداخت شهريه :

·          چنانچه دانش آموخته تمايل به پرداخت هزينه آموزش رايگان داشته باشد، نسبت به محاسبه  شهريه براساس سال ورود ، مقطع و رشته تحصيلي ، تعداد واحدهاي اخذ شده در هر ترم بر مبناي جداولي كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديده است اقدام مي گردد. 

·        اصل و تصوير فيشهاي واريزي به حساب مشخص شده در پرونده دانش آموخته بايگاني مي گردد.

 

3. لغو تعهد خدمت آموزش رايگان از طريق انجام كار براي مدتي و پرداخت شهريه  براي مدت باقيمانده:  

·         اگر دانش آموخته براي مدتي كوتاهتر از مدت تعهد خدمت خود گواهي اشتغال به كار ارائه  نمايد به طوري كه تمام مدت تعهد خدمت وي را پوشش ندهد، براي مدت باقيمنده از تعهد خدمت  خود بايد شهريه آموزش رايگان را كه در اداره دانش آموختگان محاسبه خواهد شد بپردازد.

4. لغو تعهد خدمت آموزش رايگان از طريق ارائه گواهي عدم كاريابي:

·         دانش آموخته بايد بعد از فراغت از تحصيل ، در مناطق پستي نزديك محل زندگي به يكي از ادارات كاريابي زير نظر سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي براي ثبت نام و تكميل فرم كاريابي مراجعه نمايد و در صورت عدم فراهم شدن فرصت شغلي نامه اي را بعد از گذشت  يك سال از فراغت از تحصيل خود از اداره كار و امور اجتماعي استان دريافت و به دانشگاه ارائه نمايد .

 

 

 يادآوري هاي لغو تعهد خدمت از طريق گواهي عدم كاريابي:

 

•         فرد بايستي دانش آموخته شده باشد و در مقطع بالاتر دانشجو نباشد.

•         در مورد آقايان بايستي يك سال از تاريخ صدور كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت گذشته باشد  

(چنانچه خدمت وظيفه يا صدور كارت معافيت بعد از فراغت از تحصيل باشد.)

•         اعلام نتيجه عدم كاريابي به دانشگاه محل تحصيل فارغ التحصيل بايستي حداقل پس از گذشت يك سال  از تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در گواهي موقت وي باشد. (از مدت يك سال 6 ماه در موقعيت كاريابي  قرار گرفته باشد.)

•         در پرونده تحصيلي دانش آموخته تاييديه تحصيلي دال بر اشتغال به خدمت در بخش دولتي يا خصوصي موجود نباشد.

•         در صورتيكه دانش آموخته پس از ارائه نامه اداره كل كار و امور اجتماعي قادر به پرداخت بدهي صندوق رفاه دانشجويان نباشد، تعهد خدمت آموزش رايگان وي لغو و نامه اداره كار و امور اجتماعي در پرونده وي باقي مي ماند تا زماني كه بدهي فوق را پرداخت نمايد .

•          

•          اعلام عدم كاريابي در مقاطع بالاتر با در نظر گرفتن موارد فوق، تعهد خدمت مقاطع قبلي را نيز  لغو مي نمايد.

اداره دانش آموختگان دانشگاه

 

  


  

 قابل توجه دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي يا دانش آموختگان سنوات قبل

 

فارغ التحصيلان محترم درصورت درخواست گواهي موقت فارغ التحصيلي و ساير مدارك تحصيلي بايد به واحد فارغ التحصيلان و با رعايت موارد زير شخصا مراجعه نمايند .

 

شرايط اخذ گواهينامه موقت پايان تحصيلات 

 

 مراجعه به اداره آموزش دانشگاه ( واحد پذيرش ) و بررسي پرونده و اطمينان از عدم كسري مدارك از جمله مدارك ذيل حداقل شش ماه  قبل از دانش آموختگي.  

•         اصل مدرك پيش دانشگاهي

•         اصل ريزنمرات عكسدار و تاييد شده دوره پيش دانشگاهي

•         اصل مدرك دوره متوسطه

•         اصل ريز نمرات عكسدار و تاييد شده دوره متوسطه

•         تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي  

•         تاييديه دوره متوسطه

•         چهار قطعه عكس 4×3 تمام رخ (رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است)

•         فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه (يك سري)

•         فتوكپي از كارت ملي (پشت و رو)   

•         ارائه مداركي دال بر رسيدگي به وضعيت نظام وظيفه براي آقايان بشرح ذيل : 

•         اصل كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت دائم و يك برگ فتوكپي پشت و روي آن.

•         اصل كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي ) در مدت اعتبار آن و يك برگ فتوكپي آن.

•         ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از مقطع بالاتر براساس نامه معافيت تحصيلي معتبر از دانشگاه محل تحصيل.  

•         ارائه گواهي استغال به تحصيل يا خدمت در وزارت بهداشت ، آموزش و پرورش ، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمايي.

•         اصل گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

•         اصل گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش آموختگان مراكز تربيت معلم از خدمت وظيفه عمومي.

•         ارائه گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه از يگان محل خدمت بدون داشتن غيبت اوليه به همران يك نسخه از تصوير آن .

•         گواهي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي و معاونتهاي وظيفه عمومي استانهاي كشور.

•         ارائه دفترچه آماده به خدمت يا برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن  به همراه يك نسخه كپي برابر با اصل .  

گواهي موقت فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با ارائه وكالتنامه رسمي تحويل مي گردد .

 

دانشجويان لازم است ظرف مدت شش ماه از اتمام آخرين نيمسال تحصيلي براي انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل خود ( پس از انجام مقدمات كار در دانشكده مربوطه و تسويه حساب با ساير واحدهاي دانشگاه) به اداره دانش آموختگان مراجعه نمايند .

بديهي است مسئوليت عواقب ناشي از تأخير (نظير غيبت در نظام وظيفه و غيره ) برعهده دانشجو خواهد بود.

 

  

تذكر مهم:

كليه دانشجويان بايد جهت اخذ گواهي اشتغال به تحصيل براي ارائه به محل تحصيل دوره متوسطه و پيش دانشگاهي و دريافت اصل مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي و تحويل آنها به اداره پذيرش دانشگاه در طول دوره تحصيل به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

مسئوليت هرگونه نقص پرونده در زمان فارغ التحصيلي و عدم صدور مدرك پايان دوره به عهده دانشجو خواهد بود. 

  

 اداره دانش آموختگان دانشگاه

 

وظایف و سیر امور در اداره دانش‌آموختگان

 

1-     دریافت پروندهای فارغ‌التحصیلان و ادغام سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی از سوی دانشکده‌ها و تشکیل پرونده جدید .

2-     بررسی و کنترل پرونده دانش‌آموختگان از نظر تکمیل بودن مدارک دوره متوسطه و پیش دانشگاهی .

3-     بررسی و کنترل پرونده دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی.

4-     بررسی و کنترل فشرده ریز نمرات و تعداد واحدهای گذرانده توسط دانشجو مطابق با سرفصل، تعداد ترمهای تحصیلی  و سنوات تحصیلی و ترمهای مشروطی و میزان بهره‌مندی ازآموزش رایگان وبدهی به صندوق رفاه دانشجویان و مجوزهای لازم جهت نقل و انتقال در چهارچوب ضوابط.

5-     معرفی فارغ‌التحصیلان پسر مشمول به حوزه نظام وظیفه جهت لغو معافیت تحصیلی.

        

صدور گواهینامه موقت

1-     بررسی پرونده طبق مقررات و بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه پیش نویس گواهینامه موقت .

2-      بررسی نهائی و پاراف رئیس اداره و سپس تایپ گواهینامه موقت و ارسال برای امضای معاون محترم آموزشی.

3-     الصاق عکس و تمبر و مهر برجسته هنگام تحویل به فارغ‌التحصیل در قبال اخذ رسید و ثبت در دفتر رسید گواهینامه موقت .

4-     بایگانی کپی گواهینامه موقت در پرونده .

5-     تحویل گواهینامه موقت به دانشجویان بورسیه پس از استعلام و صدور مجوز از سوی محل مربوطه.

6-     سوابق فراغت تحصیل و سنوات آموزش رایگان و سایر موارد در سیستم کامپیوتری .

7-       انجام امور مربوط به بایگانی پرونده براساس کد به نحوی که دسترسی بهآنها به سهولت انجام شود.

     

صدور تاییدیه های تحصیلی

1-     دریافت نامه های استعلام ریز نمره و  تاییدیه تحصیلی از ادارات و دانشگاهها و مراکز درخواست کننده.

2-     صدور تاییدیه و ریز نمرات و ارسال به محل درخواست کننده برحسب تقاضا.

3-     ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد محضری به فارغ‌التحصیلان دوره روزانه برای ارسال تاییدیه و ریز نمره به واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی.

4-     ارسال تاییدیه و ریز نمرات دانش‌آموختگان بورسیه جهت ادامه تحصیل پس از استعلام و صدور مجوز از سوی محل مربوطه.  

5-     گزارش اسناد جعلی به مراکز درخواست کننده تاییدیه تحصیلی و حراست دانشگاه.

       

صدور دانشنامه

1-     بررسی و کنترل مجدد پرونده دانش آموختگان مشمول آموزش رایگان .

2-     محاسبه میزان شهریه آموزش رایگان دانش‌آموختگان دوره روزانه براساس جداول ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت افرادی که مایلند زودتر از موعد مقرر دانشنامه خود را دریافت نمایند.

3-     تحویل گرفتن گواهیهای سابقه کار و یا نامه عدم کاریابی و یا سوابق مربوط به خرید تعهد آموزش رایگان و تطبیق آنها با مقررات و قانون آموزش رایگان .

4-     اعلام و اخذ مدارک تکمیلی پرونده مانند تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویی در مواردی که به آن صندوق بدهی داشته باشند.

5-     تحویل گرفتن اصل گواهینامه موقت صادر شده از سوی دانشگاه.

6-      تحویل یکی از مربوط به نظام وظیفه برای آن دسته از فارغ‌التحصیلانی که کارت پایان یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی ندارند به منظور اخذ مدرک دانشنامه.

7-     اعلام و دریافت موافقت کتبی محل بورس برای تحویل مدرک یا نامه لغو یا اتمام تعهد.

8-     تهیه پیش نویس دانشنامه و ارجاع برای تایید توسط مقام مافوق.

9-     تهیه اصل دانشنامه و تطبیق آن با پیش نویس و ارسال آنها برای امضاء معاون محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه .

10- درخصوص فارغ‌التحصیلانی که طبق ضوابط و دستورالعملها دانشنامه تعلق نمی گیرد گواهینامه پایان دوره صادر می‌گردد.

11- الصاق عکس و مهر برجسته و هالوگرام به دانشنامه .

12- صدور گواهی ریز نمرات تایید شده .

13- تکمیل فرم نحوه انجام تعهد آموزش رایگان با قید سوابق کاری که دانش‌آموخته ارائه داده است.

 14- تحویل دانشنامه به شخص دانش‌آموخته در قبال اخذ رسید جهت ضبط در پرونده و نیز اخذ رسید در دفتر دانشنامه.

15- تحویل دانشنامه به شخص ثالث در قبال اخذ وکالتنامه رسمی و کارت شناسایی معتبر.

16-  آماده نمودن تکمیل فرم ارسال لیست فیش‌های خرید تعهد خدمت آموزش رایگان جهت ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

17- صدور ریز نمرات تایید شده قابل ترجمه و تایید مدارک صادر شده جهت ترجمه از طریق سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

18- اعلام مراتب فارغ‌التحصیلی دانشجویان خارجی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استعلام در رابطه با صدور دانشنامه و تحویل به آنها مطابق با ضوابط  و مقررات مربوطه.

        

امور مربوط دانش‌آموختگان رتبه دار

1-     تکمیل فرمهای مربوطه برای فارغ‌التحصیلان رتبه اول.

2-     استخراج رتبه فارغ‌التحصیلان در هر رشته و ورودی و تهیه گواهی در پاسخ به استعلام و یا درخواست کتبی فارغ‌التحصیل.

3-     صدور گواهی تایید معدل جهت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر. 

      

صدور گواهینامه موقت المثنی

1-     ارائه  فرم استشهاد محلی جهت تکمیل و تحویل آن .

2-     ارائه فرم تعهد و تحویل آن پس از تکمیل.

3-     بررسی پرونده مطابق بخشنامه های مربوطه و دریافت مدارک مورد نیاز.

4-     صدور گواهینامه موقت المثنی و پس از طی کردن مراحل و تحویل در قبال اخذ رسید.

      

صدور دانشنامه المثنی

1-     ارائه  فرم استشهاد محلی جهت تکمیل و تحویل آن .

2-     تهیه آگهی فقدان دانشنامه به منظور درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار در سه نوبت از طریق ارسال نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

3-     ارائه فرم تعهد و تحویل آن پس از تکمیل.

4-     تحویل گرفتن قبض درخواست آگهی در روزنامه و نیز آگهی چاب شده و درج در پرونده.

5-     بررسی پرونده و صدور دانشنامه المثنی و تحویل آن در قبال اخذ رسید.

       

سایر امور محوله

1-     تهیه آمار و اطلاعات فارغ‌التحصیلان در جهت پاسخگویی به استعلام های مورد درخواست.

2-     دسته بندی و جاسازی گواهینامه‌های امضاء شده در فایل‌های جداگانه براساس رشته تا زمان مراجعه متقاضی.

3-     نظارت بر انجام امور مربوط به بایگانی مدارک و پرونده های دانش‌آموختگان.

4-     نظارت برانجام امور مربوط به امحاء پرونده های دانش‌آموختگان سنوات قبل با هماهنگی مدیریت مربوطه.

5-     ارسال نامه های تهیه تمبر جهت الصاق بر مدارک و به منظور تسهیل امر دریافت مدرک توسط متقاضیان .

6-     پیش بینی و درخواست ملزومات مورد نیاز و پیگیری آنها براساس نظر مقام مافوق.

7-     انجام امور مربوط به تسویه حساب تعهد آموزش رایگان دانشجویان اخراجی، انصراف و انتقالی.

8-     پاسخگویی به ارباب رجوع.

9-     پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع و راهنماییهای لازم در موارد مورد نیاز.

10-    انعکاس امور و فعالیتهای انجام شده به مدیریت متبوع.

      

لازم به توضیح است با توجه به صدور بخشنامه‌های مختلف و تفویض امور مربوط به فارغ‌التحصیلان به دانشگاهها فرایند خدمات اداره فارغ‌التحصیلان بیش از مواردی است که ذکر شده است.