|  سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
پروژه های عمرانی

 

  

خوابگاه خواهران - در حال بهره برداری

 

  

پروژه تکمیل پروژه دیوار پیرامونی دانشگاه در حال انجام

 

   

   آمفی تاتر دانشگاه- در حال بهره برداری

   

 

Copyright © 2015 - All rights reserved.