|  پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦
چارت

ریاست دانشگاه

 

هیأت اجرایی جذب

 

شورای دانشگاه

 

امورحقوقي و قراردادها

 

معاونت دانشجویی

مدير دانشجويي

خدمات دانشجويي

تربيت بدني

مركز مشاوره

امور تغذيه

كميته انظباطي

 

دفتر نظارت و ارزیابی

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدير امور اجتماعي

مدير امور فرهنگي

امور فرهنگي

فوق برنامه

 

دفتر رياست

 

معاونت آموزشي و پژوهشي

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي

مديريت پژوهشي و فناوري

كتابخانه مركزي و مركز اسناد

گروه فناوري اطلاعات

 

حراست

 

مديريت طرح و توسعه

دفتر فني و طرحهاي عمراني

دفتر بودجه وتشكيلات

 

روابط عمومي

 

معاونت اداري و مالي

مدير امور اداري و پشتيباني

مديريت امور مالي

Copyright © 2015 - All rights reserved.