ناصر جوهری

کارشناسی

کارشناس آموزش گروه برق

 

کیومرث دالوند

کارشناسی

اکارشناس آموزش گروه کامپیوتر

 

مرجان چیت سازان

کارشناسی

کارشناس آزمایشگاه گروه برق