دانشگاه جندی شاپور باستان- بند ساسانی


Ancient Jundishapur University