صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > کارشناس آموزش کل 

کارشناس آموزش کل

جداکننده سطر ها از هم

محمد پیردادهوظایف کارشناس آموزش کل

جداکننده سطر ها از هم


 • تهیه و تنظیم دستورالعمل و شیوه نامه های اجرایی آموزشی مطابق مقررات و آیین نامه های آموزشی وزارت علوم.
 • ایجاد هماهنگی لازم در امور اجرایی بین آموزش دانشکده ها.
 • بررسی کلیه درخواست های ارجاعی جهت طرح در شورای آموزشی بر اساس قوانین و آیین نامه های مصوب.
 • دبیر جلسه شورای آموزشی، تهیه و تنظیم نهایی صورت جلسات شورای آموزشی.
 • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی و مصوبات شورای آموزشی به کارشناسان آموزش دانشکده.
 • پیگیری اجرای فرایندهای آموزشی در سامانه گلستان.
 • تأیید(قفل) نهایی نمرات دروس ( پروژه، کارآموزی، ،پایان نامه، سمینار و ...).
 • بررسی صورت جلسات امتحانی دارای غیبت و تهیه لیست جهت ارسال به دانشکده ها جهت ثبت در سیستم و بایگانی.
 • بررسی و ارجاع موارد دارای تخلف امتحانی به کمیته انضباطی دانشگاه.
 • مدیریت و نظارت بر اقدامات آموزشی دانشکده ها در سامانه آموزشی نقل و انتقالات دانشجویی وزارت علوم
 • تهیه و تنظیم آمارهای آموزشی مورد نیاز حوزه آموزش.