مسئول دفتر مدیر امور آموزشی

جداکننده سطر ها از هم

زهرا دواتگران


 

شرح وظایف مسئول دفتر مدیر امور آموزشی

جداکننده سطر ها از هم

 

  • انجام كلیه امورات و مكاتباتی كه زیر نظر و به امضای مدیر آموزش می باشد .
  • پاسخ گویی به امورات آموزشی دانشجویان.
  • ثبت و صدور نامه های صادره به دانشگاه های دیگر و ادارات مختلف.
  • ثبت و صدور نامه های گواهی اشتغال به تحصیل.
  • هماهنگی های مرتبط با برگزاری جلسات شورای آموزشی.
  • ثبت و صدور نامه های اخطار آموزشی، قطع ارتباط و انصراف دانشجویان.
  • امور مربوط به دوره های شبانه ( شهریه شبانه و تهیه وتنظیم كارنامه مالی).
  • مهركردن پرونده های فارغ التحصیلی دانشجویان و تحویل آنها به بایگانی آموزش.