مدیر امور آموزشی

جداکننده سطر ها از هم

مصطفی سرلک

استادیار

گروه برق قدرت

پروفایل

پست الکترونیکی: sarlak@jsu.ac.ir


 

وظایف مدیر امور آموزشی

جداکننده سطر ها از هم
  • اداره كلیه امور آموزشی دانشگاه
  • اجرای سیاست های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی
  • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
  • تدوین و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز داخلی
  • گسترش كیفی و كمی فعالیت های آموزشی دانشگاه با توجه به برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه
  • تدوین ، به روز رسانی و اجرای برنامه جامع آموزشی دانشگاه
  • نظارت برحسن اجرای وظایف و فعالیت های آموزشی دانشكده ها و گروه های آموزشی دانشگاه جهت ایجاد هماهنگی
  • ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف
  • اجرای دوره های آموزشی تخصصی كوتاه مدت برای متقاضیان خارج از دانشگاه