صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > کارشناس پذيرش و نظام وظيفه 

کارشناس پذیرش و نظام وظیفه

جداکننده سطر ها از هم

رائین پورانیانشرح وظایف کارشناس پذیرش و نظام وظیفه

جداکننده سطر ها از هم


  • برنامه ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هر سال
  • دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان
  • تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز وزارت علوم و سازمان سنجش
  • انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه ( دکتری، انتقالی ها و دوره های آزاد و .... انجام مکاتبات لازم در این زمینه )
  • پاسخگویی به مراجعین
  • ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان و پیگیری امور تسویه حساب در سیستم گلستان
  • دریافت تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبلی ، بررسی آنها و ثبت در سیستم گلستان
  • درخواست تاییدیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ....
  • انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان