صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > کارشناس فناوری اطلاعات آموزش 

کارشناس فناوری اطلاعات آموزش

جداکننده سطر ها از هم

مجتبی شیرین نژادشرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات آموزش

جداکننده سطر ها از هم


  • کنترل و نظارت بر پردازشها و گزارشات
  • بررسی کلیه گزارشات مدیریتی که در آنها تغییرات اعمال شده قابل بررسی می باشد
  • رفع نیازهای واحدهای مختلف مرتبط با سیستم سما ( کلیه امور مربوط به واحدهای دیگر آموزشی، پژوهشی، تحصیلات تکمیلی)
  • طراحی پردازشها و گزارشات مجدد انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت