صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > دبيرخانه آموزش 

دبیرخانه آموزش

جداکننده سطر ها از هم

علیرضا تقربی


 

شرح وظایف دبیرخانه آموزش

جداکننده سطر ها از هم

 

  • ثبت نامه های وارده
  • ارجاع نامه ها و پیگیری تا ارسال به واحدهای مربوطه
  • شماره کردن نامه های خروجی از اداره
  • بایگانی نامه های واحد