صفحه اصلی > آموزشی > تقویم آموزشی دانشگاه 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

انتخاب واحد

ورودی 98 و ماقبل دوشنبه 14 شهریور ماه

ورودی 99 و 1400 سه شنبه 15 شهریور ماه

تمام ورودی ها چهارشنبه 16 شهریور ماه

شروع كلاسها

شنبه 19 شهریور ماه

حذف واضافه

دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 شهریور ماه

انتخاب واحد کارآموزی

-

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 16 آذر ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 17 آذر ماه تا پنجشنبه 24 آذر ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 30 آذر ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 26 آذر ماه تا چهارشنبه 7 دی ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 7 دی ماه

امتحانات

پنجشنبه 8 دی ماه تا پنجشنبه 22 دی ماه

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

انتخاب واحد

ورودی 98 و ماقبل دوشنبه 3 بهمن ماه

ورودی 99 و 1400 و 1401 سه شنبه 4 بهمن ماه

تمام ورودی ها چهارشنبه 5 بهمن ماه

شروع كلاسها

شنبه 8 بهمن ماه

حذف واضافه

دوشنبه و سه شنبه 17 و 18 بهمن ماه

انتخاب واحد کارآموزی

شنبه 13 اسفند تا چهارشنبه 24 اسفند ماه

حذف اضطراری تك درس

چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه

ارزشیابی اساتید

پنجشنبه 21 اردیبهشت تا پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه

اعلام لیست دانشجویان با غیبت بیش از حد

چهارشنبه 3 خرداد ماه

امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی

شنبه 30 اردیبهشت ماه تا چهارشنبه 10 خرداد ماه

پایان كلاسها

چهارشنبه 10 خرداد ماه

امتحانات

پنجشنبه 11 خرداد ماه تا یکشنبه 28 خرداد ماه