صفحه اصلی > آموزشی > ارتباط با آموزش 
راهنمای تلفن حوزه معاونت
عنوان سمت داخلی محل اتاق
نعمت طهماسبی سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2020 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
فرهاد عباس گندم کار رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 2025 ساختمان معاونت آموزشی
علیرضا تقربی مسئول دبيرخانه و دفتر معاونت آموزشی 2021 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
مصطفی سرلک مدیر امور آموزشی 2027 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
زهرا دواتگران متصدی امور دفتری 2015 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
بهاره سهرابی كارشناس خدمات آموزشی تحصيلات تكميلی 2026 ساختمان معاونت آموزشی، ورودی تحصیلات تکمیلی
راضیه اشعری کارشناس مسئول خدمات آموزشی 2022 ساختمان معاونت آموزشی، جنب دفتر معاون مدیر آموزشی
مجتبی شیرین نژاد کارشناس خدمات آموزشی (فناوری اطلاعات) 2024 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
محمد پیرداده كارشناس خدمات آموزشی 2016 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
رائین پورانیان كارشناس خدمات آموزشی (پذيرش و ثبت نام) 2017 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
رضا آدینه كارشناس خدمات آموزشی (دانش آموختگان) 2013 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
فاطمه رضوانی کارشناس اداره فارغ التحصيلان 2012 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
سروش امینی پور کارشناس خدمات آموزشی دانشکده مکانیک-مهندسی شیمی 2133 دانشکده مکانیک، طبقه اول
سروش امینی پور کارشناس خدمات آموزشی دانشکده مکانیک - مهندسی شیمی 2133 دانشکده مکانیک، طبقه اول
ناصر جوهری کارشناس خدمات آموزشی دانشکده برق 2309 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
سیف اله ایرانی نژاد متصدی خدمات آموزشی دانشکده عمران 2311 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسین دوستی زاده كارشناس امور عمومی و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
کیومرث دالوند متصدی خدمات آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر 2310 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
محمد فرزاد كارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم پایه 2116 دانشکده علوم پايه، طبقه دوم
مهدی تقربی متصدی امور عمومی و دبيرخانه دانشکده علوم پایه 2117 دانشکده علوم پایه، طبقه دوم