قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم

 

به منظور دریافت دانشنامه ، گواهینامه و یا ریز نمرات تایید شده ضروری است کلیه متقاضیان محترم ضمن ارائه مدارک مورد نیاز، اصل نامه تسویه حساب بدهی های مربوط به صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن بدهی به شرح ذیل تحویل اداره دانش آموختگان داده شود.

 

نامه تسویه حساب دانش آموخته با صندوق رفاه

نامه تسویه حساب دانش آموختگان با صندوق رفاه دانشجویان عبارت از نامه ای است که دانش آموخته پس از واریزی کلیه مبلغ بدهی به صندوق رفاه، در صورت مراجعه حضوری دانش آموخته به صندوق و ارائه فیش های واریزی ، تحویل ایشان می گردد و در صورت ارسال اصل فیش های مذکور به صندوق ، یک نسخه از این نامه به نشانی وی و نسخه دیگر نیز به دانشگاه محل تحصیل ایشان ارسال می گردد.

 

اداره فارغ التحصیلان

19/08/93

 


 

قابل توجه كلیه دانشجویان عزیز مقطع كارشناسی ارشد(برادران)

 

 

كلیه دانشجویانی كه مدرك مقطع قبلی (كاردانی - كارشناسی ناپیوسته - كارشناسی پیوسته) خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت ننموده اند جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و ارائه آن به دانشگاه مربوطه برای صدورمدرك پایان دوره و تحویل آن به این دانشگاه ، به اداره آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است صدور گواهی اشتغال به تحصیل در طول دوره تحصیل كارشناسی ارشد امكان پذیز می باشد و بعد از ارائه پایان نامه و اتمام وضعیت معافیت تحصیلی هیچگونه گواهی اشتغال به تحصیل صادر نخواهد شد.

لازم به توضیح است درج مدرك قبلی در پرونده فارغ التحصیلی كارشناسی ارشد الزامی میباشد.

 

اداره فارغ التحصیلان

15/02/93