صفحه اصلی > سامانه تلفن های دانشگاه 
راهنمای تلفن دانشگاه
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
تلفن دانشگاه 061-42418500
دورنگار دانشگاه 061-42418555
دورنگار معاونت مالی و اداری 061-42418505
دورنگار معاونت آموزشی 061-42418515
دورنگار معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 061-42418507
باجه بانک ملی 2175
تاکسی سرویس دانشگاه 2176
انتشارات 2018
نگهبانی در اصلی دانشگاه 2180
نگهبانی خوابگاه مهر (خواهران) 2097
نگهبانی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641101
سرپرستی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641102
سرپرستی خوابگاه مهر (خواهران) 2099