صفحه اصلی >  اداری و مالی > اداره امور اداری و پشتیبانی > فرم ثبت عارضه های سازمانی دانشگاه  


فرم ثبت عارضه های سازمانی دانشگاه - پیوست ارزیابی عملکرد سال 1400


همکار گرامی
سلام؛ فرمی که پيش روی شماست به پيوست ارزشيابی سال 1400 الزاما بايد تکميل و ارسال گردد. ارسال اين فرم برای محاسبه امتياز ارزشيابی اين دوره الزامی می باشد. ضمنا برای تکميل و ارسال اين فرم علاوه بر امتياز معينی که در فرم ارزشيابی اين دوره منظور شده است، تشويقاتی نيز منظور گرديده است.

با معرفی و ثبت هر عارضه که در فرايندها و گردش کارهای جاری دانشگاه وجود دارد، شما در مسابقه عارضه يابی دانشگاه نيز شرکت داده می شويد تا ضمن برخورداری از جوايز مصوب در کميته بهره وری دانشگاه، اين شانس را داشته باشيد تا در صورت برگزيده شدن ايده يا ايده های شما و رسيدن به مرحله اجرا، از پاداشهايي معادل با سهمی از صرفه جويی سازمانی حاصل و طبق آيين نامه های داخلی مصوب کميته بهره وری بهره مند شويد.

برای هر عارضه ای که در دانشگاه و يا حوزه تخصصی خود ميخواهيد پرکنيد، يک نسخه جداگانه از اين فرم بايد ارسال گردد.

تعداد عارضه هايی که در فرم های جداگانه ارسال می فرماييد هم در کنار کيفيت عارضه شناسايي شده به عنوان مبنای محاسبه شانس شما در مسابقه عارضه يابی دانشگاه خواهد بود.

چنانچه هيچ عارضه ای به نظر شما در هیچ جای دانشگاه وجود ندارد و يا تا کنون قادر به شناسايي هيچ عارضه ای نبوده ايد، باز هم الزامی است تا حداقل يک نسخه از اين فرم را جهت تامين شرايط الزامی ارزشيابی امسال به هر شکل حداقلی تکميل و ارسال بفرماييد.


نام : *
نام خانوادگی : *
حوزه تخصص یا مسئولیت:


1. در حیطه تخصصی خود و یا کل دانشگاه، چه عارضه ای را شناسایی کرده اید که به نظر شما می توان با برطرف کردن آن، بهره وری را به صورت کلی و یا کلا در کوچکترین جزء در دانشگاه ارتقا داد؟

2. به نظر شما حل این مشکل در راستای کدام وظیفه، ماموریت و یا هدف دانشگاه است؟

3. به نظر شما علل اصلی عدم برطرف نشدن این مشکل و دوام آن تا کنون چه بوده است؟

4. به نظر شما ضریب وزن اهمیت هر یک از علت هایی که در سوال قبل بیان کردید در مقیاس (کم، زیاد، متوسط) چیست؟


5. به نظر شما وضیت کنونی هر یک از علتهایی که در سوال قبل گفتید چیست؟ (در کنترل ، خارج از کنترل)


6. به نظر شما اهمیت عارضه در حوزه کاری مربوطه (عددی بین یک تا ده؛ یک کمترین و ده بیشترین) چیست؟


7. به نظر شما فوریت حل عارضه(عددی بین یک تا ده؛ یک کمترین و ده بیشترین) چیست؟


8. به نظر شما فوریت حل عارضه(عددی بین یک تا ده؛ یک کمترین و ده بیشترین) چیست؟


9. به نظر شما عامل به وجود آورنده ی عارضه چیست؟

10. به نظر شما عوارض نامطلوب ناشی از این عارضه در سال 1399 چه بود؟

11. راه حل پیشنهادی شما چیست؟

12. به نظر شما منابع غیرریالی مورد نیاز جهت اجرای برنامه(نیروی انسانی و ..) اصلاحی این عارضه چیست؟

13. به نظر شما قبل از حل این عارضه چه اقدامات پیش نیازی باید در دانشگاه انجام شود (هر قسمت حتی فراتر از بخش مربوطه) تا حل این عارضه را تسهیل کنند؟

14. به نظر شما پیش بینی هزینه مورد نیاز جهت حل این عارضه(میلیون ریال) چیست؟